0:00/???
  1. Antouni

From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Սիրտս նման է էն փլած տներ,–
Կոտրեր գերաններ, խախտեր է սներ.
Բուն պիտի դնեն մեջ վայրի հավքեր.
Երթամ` ձի թալեմ էն ելման գետեր.
Ըլնիմ ձկներու ձագերացն կեր:
Ա՜յ, տո լա՜ճ տնավեր:

My heart is like shattered homes
And broken pillars thrown asunder
Wild birds will nest in our ruins
Let me throw myself into the water
Be food for the fish's babies.