0:00/???
  1. Qele Qele

From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Քելե', քելե', քելքիդ մեռնեմ,
Քո գովական խելքիդ մեռնեմ

Սիրավոր լորիկ,
Վիրավոր լորիկ,
Լորիկ, Սևավոր լորիկ,
Լորիկ ջան

Քելե', քելե', քողիդ մեռնեմ,
Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ

Սիրավոր լորիկ,
Վիրավոր լորիկ:

You walk up and down, I would die for that stride of yours
I would die for that admirable mind of yours

Beloved little quail,
Wounded little quail,
Little black quail,
Dear little quail

You walk up and down, I would die for that mouth of yours
I would die for that sweet voice of yours

Beloved little quail,
Wounded little quail,
Little black quail,
Dear little quail