0:00/???
  1. Hamayak

From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Արի քեզ մեր գյուղ տանեմ,
Համայակի գովքն անեմ,
Համայակ ջան:
Համայակին կառնեմ,
Կարոտից չմեռնեմ,
Համայակ ջան:

Ծառի տակին հով քամին,
Սիրուններին ով տանի,
Համայակ ջան:
Համայակին կառնեմ,
Սերը՝ սիրուն խառնեմ,
Համայակ ջան:

Համայակի աչքերը,
Մեր լույս ունկա գիշերը,
Համայակ ջան:
Համայակին կառնեմ,
Սերը՝ սիրուն խառնեմ,
Համայակ ջան:

Սիրեցիր, ինչու՞ չառար,
Կյանքս ուրիշը տանի,
Համայակ ջան, Համայակ:

Սիրեցիր, ինչու՞ չառար,
Տամ քեզ ուրիշը տանի,
Համայակ ջան, Համայակ:

Come, I’ll take you to our village.
Praise you, Hamayak,
Hamayak jan (dear Hamayak).
I’ll marry Hamayak
Not to die of missing him,
Hamayak jan (dear Hamayak).

Cool breeze under the tree,
That takes the beauties,
Hamayak jan.
I’ll marry Hamayak,
I will mix his love with my love,
Hamayak jan.

Hamayak’s eyes,
Our light-filled nights,
Hamayak jan.
I’ll marry Hamayak,
I will mix his love with my love,
Hamayak jan.

You fell in love with me, why didn’t you marry me?
The other will take my life,
Hamayak jan, Hamayak.

You fell in love with me, why didn’t you marry me?
I’ll give you to someone else,
Hamayak jan, Hamayak.