0:00/???
  1. Im Sokhak

From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Արի՛, ի՛մ սոխակ, թո՛ղ պարտեզ, մերին,
Տաղերով քուն բե՛ր տըղիս աչքերին․
Բայց նա լալիս է․ դու, սոխակ, մի՛ գալ.
Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ։
Բայց նա լալիս է․ դու, սոխակ, մի՛ գալ.
Իմ որդին չուզե տիրացու դառնալ։

Ե՛կ, աբեղաձա՛գ, թո՛ղ արտ ու արոտ,
Օրորե՛ տըղիս, քընի է կարոտ․
Բայց նա լալիս է․ տատրակիկ, մի՛ գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։
Բայց նա լալիս է․ տատրակիկ, մի՛ գալ,
Իմ որդին չուզե աբեղա դառնալ։

Թո՛ղ որսըդ, արի՛, քաջասի՛րտ բազե,
Քու երգը գուցե իմ որդին լսե․․․
Բազեն որ եկավ` որդիս լըռեցավ,
Ռազմի երգերի ձայնով քընեցավ։


Come my nightingale, leave the garden
Tell poems for my boy to fall asleep

He is crying, do not come, nightingale
My son doesn't want to become a bishop

He is crying, do not come, nightingale
My son doesn't want to become a bishop

Leave your green and pasture, skylark
Swing my boy, he needs to sleep
He is crying, do not come, skylark
My son doesn't want to become a priest

He is crying, do not come, skylark
My son doesn't want to become a priest

Leave your hunt, come, brave hawk
Your song may be what my son wants
When the hawk came, my son hushed
And fell into slumber with the songs of war.