From the recording My Soul In The Mountains

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Սարերի հովին մեռնեմ,
Հովին մեռնեմ, հովին մեռնեմ,
Իմ յարի բոյին մեռնեմ,
Բոյին մեռնեմ, բոյին մեռնեմ։

Մի տարի է յար, չեմ տեսել,
Տեսնողի, յա՛ր, աչքին մեռնեմ։

Կայնել եմ գալ չեմ կարող,
Գալ չեմ կարող, գալ չեմ կարող,
Լցվել եմ՝ լալ չեմ կարող,
Լալ չեմ կարող, լալ չեմ կարող։

Յարս իմ սրտի մեջ է,
Բայց անունը տալ չեմ կարող,
Յարս իմ սրտի մեջ է,
Բայց անունը տալ չեմ կարող։


I would die for the breeze of the mountains
I would die for the breeze, I would die for the breeze
I would die for the height of my beloved
I would die for the height, I would die for the height

I haven't seen in a year,
Those who've seen, oh beloved, I would die for their eyes

I stopped, I can't come
I can't come, I can't come
I'm filled, I can't cry
I can't cry, I can't cry

My beloved is in my heart,
But I can’t name him,
My beloved is in my heart,
But I can’t name him.